Betalain i rödbeta bra för idrottare

Triathlon - idrottares prestation och återhämtning kan förbättras med rödbetans betalainer.

Nu visar forskning att inte bara nitrat­erna utan också färgämnena – betalainerna – i rödbetor kan för­bättra prestations­förmågan och återhämtningen hos idrottare.

Rödbetans nitrater är inte bara blodtrycks­sänkande, utan har även i många studier visats vara positiva för idrottares prestationer. Men rödbetan innehåller också kraftfulla färgämnen. De används som livsmedelsfärg och anses ha goda effekter på hälsan. De fungerar som antioxidanter, har anticancerogena och antiinflammatoriska egenskaper samt påverkar blodfetter och blodsocker positivt.

Betalainer är vattenlösliga kväveinnehållande pigment som i sin tur delas in i rödvioletta betacyaniner och gulorange betaxantiner. Det främsta färgämnet i rödbeta är betanin som hör till gruppen betacyaniner.

Triatleter i vetenskaplig studie med betalain
En forskargrupp vid University of California, USA, ville undersöka vad betalainet i sig kunde ha för effekt på idrottares prestationer och återhämtning. De använde ett betalainrikt koncentrat från rödbetor, men socker och nitrat hade tagits bort.

I försöket deltog 22 triatleter (triathlon är en uthållighetsidrott där tre grenar – simning, cykling och löpning – utförs i en följd). Deltagarna genomgick två försök (dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad crossover-studie) med 7 dagar emellan. Under 6 dagar före respektive försök fick de antingen koncentrat med 100 mg betalain/dag eller placebo.

Bättre prestation med betalain
Den sjunde dagen fick deltagarna 50 mg koncentrat eller placebo två timmar före testet som bestod i cykling 40 minuter (75 % av maximal syrekonsumtion) följt av löpning 10 km på tid. Jämfört med placebo orsakade betalainkoncentratet snabbare tid i 10 km-loppet. Trots snabbare tid var hjärtfrekvensen eller upplevd utmattningsnivå inte högre.

Betalain positivt för återhämtning
Ett dygn senare undersöktes deltagarnas återhämtning genom löpning 5 km på tid och provtagning. Av de 22 deltagarna sprang 17 snabbare i 5 km-loppet då de fått betalain. Kreatinkinas, som är en markör för muskelnedbrytning, samt upplevd utmattning hade också ökat i mindre grad hos de som fått betalain.

Resultatet tyder på att deltagarnas prestation samt återhämtning förbättrades tack vare tillskottet av betalain från rödbeta.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28121183
Se även: http://rödbetsjuice.se/rodbetans-farg